sfeerfoto's facet 159

Procedure aanmelding

Onze school is niet vrij om zomaar leerlingen op te nemen. Tot de school kunnen alleen kinderen worden toegelaten als de permanente commissie leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband daartoe een toelatingsbeschikking heeft afgegeven. Met andere woorden: deze commissie beslist over de noodzaak van speciaal basisonderwijs voor de leerling. De PCL bestaat uit een orthopedagoog, de directeur van sbo Facet, ambulant begeleider en een voorzitter. Elk kind moet door de ouders worden aangemeld bij de PCL van het eigen samenwerkingsverband. Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij de PCL kunt u onderstaande stappen volgen.

1. Aanmelden van uw kind bij de PCL van het eigen samenwerkingsverband.

2. De PCL gaat informatie over uw kind verzamelen.

3. De PCL gaat de gegevens bestuderen.

4. De PCL komt tot een besluit (een beschikking), of uw kind wel of niet kan worden toegelaten op een school voor speciaal basisonderwijs.

  • Positieve beschikking: u kunt uw kind kan geplaatst worden op de sbo school horende bij het samenwerkingsverband. Mocht u uw kind willen plaatsen op een andere sbo school dan wordt de afgegeven beschikking, met toestemming van de ouders doorgestuurd aan de betreffende PCL. De verwijzende school/ instantie¬† dient te zorgen voor de aanlevering van gegevens over de leerling die de PCL nodig heeft om tot een goed oordeel te komen.
  • Negatieve beschikking: de PCL heeft besloten dat een SBO niet de beste plek is voor uw kind. Wanneer u het hier niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken middels een bezwaarschrift.

5. Na een positieve beschikking kunt u uw kind aanmelden.

Nadat ouders contact hebben gezocht met school wordt op korte termijn een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt informatie over de school gegeven, worden formulieren ingevuld, de school wordt bekeken en er wordt er kennis gemaakt met de toekomstige leerkracht. Er zijn elk schooljaar drie vaste instroommomenten die vastliggen in het jaarrooster. Begin schooljaar (september), halverwege het schooljaar (januari) en na de meivakantie . Voorafgaand aan de plaatsing is een kijk -en testdag gepland zodat de nieuwe leerlingen direct goed kunnen starten.